KV21: Timo Jattu – Det Miljøradikale Parti

KANDIDAT TIL KOMMUNALVALG I HALSNÆS 2021

 

Timo Jattu

Timo Jattu

Kandidat for Det Miljøradikale Parti

 

KV21: Timo Jattu – Det Miljøradikale Parti

Børn, unge, voksne.

Det der skaber et godt Halsnæs er borgerne, og derfor er det dig som borger som kommer først i mine prioriteter.  Et godt Halsnæs indebærer at vokse op under gode vilkår, og det kan vi ikke uden gode normeringer i vuggestue, børnehave, sfo og skole.  Når jeg snakker normeringer, gælder det hele åbningstiden, og på intet tidspunkt må disse minimumsgrænser overskrides. Du skal være sikre på at der altid er mindst en voksen pr. tre børn i vuggestuen, pr. seks børn i børnehaven, SFO/fritidshjem – en voksen pr. ni til tolv børn, og i skolen en voksen pr. maksimalt femten til tyve børn (afhængigt af årgangen), men det stopper ikke her. Der skal være plads til børnene, så man reducerer støjniveauet til gavn for børnene, men også personalet. Derfor supplerer vi minimumsnormeringerne med et pladskrav som er mindst 4,5 m2 pr. barn i vuggestue og mindst 3,5 m2 pr. barn i børnehave, og 3 – 3,5 m2 i skoleklasserne alt efter klassetrin. Normeringer og arealkrav giver et bedre miljø for både børn og personale, der alle vil opleve en reduktion i støjniveauet, hvilket reducerer stress, sygedage, og ikke resultere i glade børn. Kunne det ikke være en ide at giver børnene de bedste muligheder for trivsel, i stedet for at tage den forvoksede regning for årevis af mistrivsel? Det er utroligt vigtigt at vores børn har gode muligheder, og det betyder også at de skoler, som modtager støtte fra kommunen, skal modtage børn med en svær baggrund, inklusionsbørn, bør med diagnoser osv. på lige fod. Jeg har intet problem i at Privatskoler, sortere i de elever som de optager, men hvis privatskolerne ikke løfter opgaven på lige fod med folkeskolen, så bør de ikke modtage nogen støtte.

Idrætsfaciliteter.

Vi skal have tidssvarende idrætsfaciliteter, sådan at der er gode tilbud til alle borgere uanset deres alder. Det er også vigtigt at fokusere på at vi støtter idrætsforeningerne, således at de er attraktive for borgerne. Det er ikke godt nok at anlægge idrætsfaciliter hvor der er dårlige forbindelser med offentlig transport, Hvor der ødelægges fredet skov, eller der ligefrem at trafikale forhold som gør adgangen besværlig/ farlig for trafikanter og cyklister.

Det skal være nemt for borgerne at deltage i ungdomstilbud, klubber, aktivitetscentre mm. Det er derfor vigtigt at placerer aktivitetstilbud for unge, voksne og ældre i forbindelse med offentlig transport. Fælles aktiviteter tæt på offentlig transport, kan vi alle benytte. Der langs togbanen hvor man kan placere disse faciliteter, således at alle i kommunen nemt kan være aktive socialt og/eller sportsligt. Nemt og sikkert med cykel, bus, tog, eller bil.

Når vi kombinerer placeringen af idrætsfaciliteterne langs togbanen, med en sikker og belyst cykelsti, giver vi vores borgere mulighed for at dyrke sport/deltage i aktiviteter på tværs af kommunen, og ikke mindst at vores børn og unge kan færdes sikkert.

Ældre.

De ældre er også borgere i kommunen, på lige fod som alle andre, og de skal også have et værdigt liv, med mulighed for medbestemmelse i ældreplejen. Det er vigtigt at de ældre har muligheden for at være aktive så lang tid som muligt, og jeg håber at vi med tidssvarende idrætsfaciliteter, og støtte til foreninger, kan ældre være aktive i længere tid. De ældre har ofte, eller har ofte haft en stor andel i at vores foreninger har succes, og det er jeg dem taknemmelig for.  Det er også vigtigt at både ældre og pårørende bliver hørt omkring individuelle behov, således at vi kan give den bedste service for vores ældre borgere, med plejebehov.  Vi har en prognose hvor vi får 50% flere ældre med plejebehov, og derfor er det vigtigt at de ældre har muligheden for at være aktive, for at have et selvstændigt liv i så lang tid som muligt. Det vil være med til at tage toppen af denne prognose, således at vi er sikre på at kunne give den individuelle og personlige pleje til alle som har behov. Alle har ret til en værdig alderdom, og udgangspunktet må være at være aktiv fysisk og socialt så lang tid som muligt.

 

Miljø.

Halsnæs er et fantastisk sted, men vi er også nød til både at beskytte naturen og give plads til nye boliger, idrætsfaciliteter mv.

Vi vil indføre ”en for to princippet”, så vi får en fleksibilitet i forbindelse med fredede/grønne områder, og nye byggerier. Det skal være muligt at kunne bygge på grønne/fredede/naturområder, mod at man freder et mindst dobbelt så stort areal, såfremt borgerne ønsker dette. Der vil naturligvis være områder af så stor naturmæssig værdi, som bør bevares. Derfor er det vigtigt at f.eks. Dansk Naturfredningsforening, kan vejlede byrådet i disse sager, så vi får taget de rigtige beslutninger. ”En for to” princippet giver mere natur i byområderne, og mulighed for udvikling.

Jeg går ind for byfortættelse, og at vi samtidigt beholder naturen tæt på. Det sker ved at bygge tættere og mere kompakt. Ved at bygge i 2-3½ etager, bygger vi mere klimarigtigt, bruge færre resurser, og reducere priserne for opvarmning og samtidigt kan vi få mere natur i vores byer.  Bygger vi lidt højere, med delvist flade tage, hvor der er mulighed for tagterrasser, grønt tag og/eller solceller, samt underjordisk parkering, får vi langt mere natur og derved et sundere og bedre miljø.

Jeg vil bevare åndehullerne i Halsnæs, det er de steder hvor borgerne bruger deres fritid, det var også derfor jeg på opfordring fra borgerne i Halsnæs, jeg gik ind i debatten vedr. boligprojektet på Nordmolen, da det er et af de vigtige åndehuller i Halsnæs. Vi har et ansvar som politikere, og det kan vi ikke gøre uden at inddrage borgerne i den demokratiske proces. Hvorfor blev borgerne ikke spurgt om hvad de ønsker?  Det er vigtigt at vi beskytter disse rekreative områder, så de frit kan benyttes af vores borgere, uanset det drejer sig om Havnene i Hundested, Lynæs og Frederiksværk, eller andre vigtige rekreative områder for borgerne.

I 2017 fik jeg vide at min vision om at anlægge et fremskudt stenrev var ”idiotisk”, nu ser vi en voldsom interesse for disse stenrev.  Vi har reelt spildt de sidste 4 år, mens ulovlig hård kystsikring er blevet etableret langs vores kyster, til hindring for borgernes lovmæssige ret til at færdes på stranden. Helt konkret foreslog jeg at vi fra langs kysten fra slutningen af badestranden trekanten i Hundested og hele vejen til kommunegrænsen, etablerede et stenrev, som ville fjerne behovet for hård kystsikring.

 

Erhvervspolitik.

Vi vinder med et positivt erhvervsmiljø i Halsnæs, både for borgeren som undgår to til tre timer i pendlertrafikken hver eneste dag, men også for virksomhederne.

Gode normeringer, god offentlig transport, tidssvarende idrætsfaciliteter, og ikke mindst gode rammer for unge, voksne og ældre, er den skridt. Borgere der trives, er simpelthen bedre medarbejdere, kollegaer og ledere. Vi har fået åbnet øjnene, for at arbejde mere hjemmefra. Det der både klima- samfundsmæssige og personlige fordele i for Halsnæs kommune. Derfor er det også vigtigt at vi har den IT-infrastruktur som kræves for at kan arbejde hjemmefra, eller fra en lokal kontorbygning.

Vi har mange borgere, som har oplevet hvordan byrådet har taget beslutninger, der har flyttet arbejdspladser væk fra lokalsamfundet, ud af kommunen, med en forringelse af det udførte arbejde. Det er på tide at de jobs går til borgere i Halsnæs. Vi først of fremmest se om vores lokale virksomheder kan løfte opgaven, før vi overhovedet kikker udenfor kommunen. Et lokalt firma, har en interesse i at levere et godt produkt, da de nemt får et dårligt ry hos borgerne.

Jeg vil støtte god og fair konkurrence, således at de virksomheder der vælger Halsnæs er sikre på at få en ensartet og fair behandling, uanset de har en eller halvtreds medarbejdere. Der må ikke være firmaer er forfordelte, eller forgyldes på bekostning af andre virksomheder i Halsnæs. Halsnæs skal anerkende og understøtte nye tiltag fra både erhvervslivet og nye iværksættere. Det er også her at vi skal rammesætte visionen for Halsnæs, således at de grundlæggende rammer er ens for hele Halsnæs. Det er også en af baggrundene til ”en for to” princippet, det giver nemlig en fleksibilitet i forhold til lokalplaner, fredninger, således at erhverv, borgere og natur, kan finde fælles løsninger til gavn for alle.    

Kommunens lokalplaner skal danne rammen for en god udvikling af vores lokale erhverv, med udgangspunkt i flere lokale arbejdspladser. Lokalplanerne skal sikre en fornuftig udvikling i både nye og gamle boligområder, erhvervsområder, så vi får billige boliger, samt beskytter og skaber mere natur i byzonerne.

Der er ingen tvivl om at når vi arbejder for gode forhold til børn, unge, voksne og ældre i Halsnæs, sikre at borgerne reelt inddrages i beslutninger, at når vi arbejder på at få lokale arbejdspladser tilbage, og giver vores virksomheder får en fair behandling i Halsnæs, mens vi på samme tid beskytter vores natur og åndehuller, så bliver resultatet godt.

Timo Jattu